Cách dùng cấu trúc It was not until trong tiếng Anh

Trong các văn bản tiếng Anh, đặt biệt là văn viết và đọc, cấu trúc it was not until…that là một trong những cấu trúc thường gặp nhất. Nếu bạn vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa và cách dùng It was not until thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé! Cùng Mstudy ôn lại cú pháp này ngay thôi nào!

Cấu trúc it was not until

It was not until nghĩa là “Mãi cho đến khi…”

Công thức it was not until

It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that… + S + V

Cấu trúc It was not until được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc. Khoảng thời gian/ thời điểm nằm trong cấu trúc It was not until có thể diễn tả bằng một từ, một cụm từ hoặc một mệnh đề hoàn chỉnh.

Ví dụ: 

It was not until after midnight when the noise next door stopped.

=> Mãi cho đến nửa đêm thì tiếng ồn của nhà bên cạnh mới kết thúc.

It was not until midnight that i finished the homework => Mãi đến nửa đêm tôi mới làm xong bài tập về nhà).

It was not until the petrol engine was invented that this difficulty could be overcome.

=> Mãi đến khi động cơ chạy dầu được phát minh thì các vấn đề khó khăn mới được giải quyết.

It was not until Firefox 2, which arrived in October 2006. ….

=> Mãi cho đến Firefox 2 được ra mắt vào tháng 10 năm 2006. ….

Cách chia thì trong cấu trúc It was not until

Cách chia thì
Thì hiện tại đơn: It is not until…that S + V(s/es) 
Thì quá khứ đơn: It was not until…that S + V2/ed

 • Ngoài ra, trong cấu trúc it was not until, hai vế phải nối với nhau bằng “that”. Không dùng “when” như trong trường hợp sau:

Câu đúng: It was not until this Sunday morning that I heard the notification.

Câu sai: It was not until this Sunday morning when I heard the notification.

cấu trúc it was not until violet

Cấu trúc Not until/ till đảo ngữ

Not until S + auxiliary verb……auxiliary verb + S

                   Vế 1                                    Vế 2 (đảo trợ động từ hoặc t0be lên trước)

Như vậy vế 1 viết như thông thường, vế 2 đảo ngữ là chúng ta đã có một câu đúng ngữ pháp.

Ví dụ:

I didn’t know that I had lost my money till I got home.

=> Not until/ till I got home did I know that I had lost my money.

I would’t come home till 10 o’clock.

=> Not until 10 o’clock that I will come home.

=> It is not until 10 o’clock that I will come home.

The protests didn’t stop until the president resigned.

They danced until midnight. (Họ đã khiêu vũ đến nửa đêm.)

=> Not until midnight did they stop to dance.

Bài tập trắc nghiệm với “it was not until”

 1. It was not until September that I …………..  this school.

A. leave           B. leaves        C. leaving           D. left

2. It was not until ……………. that I met her

A. next week         B. last week        C. week         D. the week

3. It was not until 1994 that this school………………….

A. builds               B. built               C. had built              D. was built

4. It was not until I ………………. to new school that my mother bought me a new bike.

A. go            B. went              C. am going                 D. will go

 5. It was not until 2000 that I…………………  him

A. teach           B. teaching               C. to teach                   D. taught

6. It ………………..  until his father came that he ate something.

A. was              B. were             C. was not             D. were notIt was not ………………. 2000 that I met him

7. It was not ………………2000 that I met him

A. in   B. at      C. until         D. by

8. It was not until midnight……………….back home.

A. did John come        B. had John come         C. that John had come         D. that John came

Đáp án

1. left

2. B. last week

3. D. was built

4. B. went

5. D. taught

6. C. was not

7. C. until

8. D. that John came

Bài tập viết lại câu sử dụng it was not until

 1. She weren’t allowed to open her presents until her birthday.
 2. No one could leave the stadium until 2.30
 3. I didn’t sleep until midnight.
 4. We didn’t have any holiday until last summer
 5. I couldn’t comment futher until I had the information
 6. I couldn’ t finish my project until Mark helped me
 7. She didn’t stop learning German until the age of 24
 8. They didn’t pay the bill until the electricity was cut off
 9. She didn’t become a teacher until yesterday.
 10. He didn’t know how to swim until he was 30 years old.

Lời giải:

 1. It was not until her birthday that she was allowed to open her present.
 2. It was not until 2:30 that someone could leave the stadium
 3. It was not until midnight that I slept. 
 4. It was not until last summer that we had some holiday
 5. It was not until I had all information could I comment further
 6. It was not until Mark helped me that i could finish my project.
 7. It was not until the age of 24 that she stopped learning German.
 8. It was not until the electricity was cut off that they paid the bill.
 9. It was not until yesterday that he became a teacher.
 10. It was not until he was 30 years old that he knew how to swim.

Hy vọng những kiến thức và bài tập thực hành trên đây sẽ giúp bạn vượt qua các bài kiểm tra dễ dàng và củng cố ngữ pháp tiếng Anh tự tin hơn.